22.jpg

הישג צעיר

תוכנית "הישג צעיר" הוקמה ע"י נבחרת של מלגאים ובוגרים שלנו אשר השתתפו במסלול המנהיגות החברתית של הקרן, במטרה לסייע לנערים ונערות השוהים בכפרי נוער ופנימיות בהכנה והתמודדות עם "היום שאחרי הפנימייה", לסייע במיצוי הפוטנציאל לגיוס משמעותי, לסייע במתן כלים להתמודדות עם החיים העצמאיים ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים.

 

התכנית שואפת להעניק הכוונה, לסייע בפיתוח אישי של כל אחד מהחניכים וליצור תחושת העצמה בקרב הצעירים אשר נמצאים לקראת סיום שנותיהם במעטפת התומכת של הפנימיות וכפרי הנוער באמצעות תכנית חינוכית בקבוצות קטנות וכן על ידי ליווי אישי (מנטורינג).

הליווי האישי של מלגאי הישג, המהווים דוגמא אישית לסיפורי הצלחה אשר צמחו מסביבה דומה, הינו נדבך חשוב ביצירת אמון ותחושת מסוגלות עצמית שתסייע במעבר מהמסגרת של הפנימיות וכפרי הנוער אל העצמאות. כחלק מהחונכות השאיפה היא לעודד את הנוער להתגייס לשירות משמעותי בצבא, ובסופו של דבר לסייע להם להפוך לאזרחים תורמים בחברה הישראלית.

הישג צעיר פעיל היום בחמש פנימיות ברחבי הארץ ומתנדבים בו כחמישים מלגאים ובוגרים, כאשר השאיפה היא להרחיב את מעגל ההתנדבות משנה לשנה ולהתפרס לכמה שיותר פנימיות.

HESEG FOUNDATION

בית הישג | שדרות רוטשילד 46 תל-אביב 66883 

טל׳ 03-7113100 | פקס׳ 03-7113101 |  info@heseg.com