top of page

ההרשמה למלגת קרן הישג לשנת הלימודים תשפ״ד (אוקטובר 2023)

Let's Connect

ההרשמה תחל ב-1 במרץ 2023 בשעה 10:00 בבוקר ותסתיים ב-1 ביולי 2023 בשעה 10:00 בבוקר.

חיילים בודדים משוחררים יוכלו להגיש מועמדות למלגה, בתנאי שיעמדו בקריטריונים הבאים:

 1. הכרה כחייל/ת בודד/ה בצה״ל (לא כולל בני שליחים) לתקופה של לפחות מחצית מהשירות הצבאי.

 2. שירות צבאי מלא, משמעותי ותקין (בנים לפחות 24 חודשים, בנות לפחות 12 חודשים).

 3. לימודים לתואר ראשון בהיקף לימודים מלא, במוסד שקיבל את אישור המל״ג (למעט האוניברסיטה הפתוחה).         המלגה לא מיועדת ללימודי מכינה. תינתן עדיפות למסלול לימודים שאינו בינלאומי. 

 4. תחילת לימודים: תוך שנתיים מהשחרור (תקופות מכינה ופסיכומטרי אינן נספרות)

 5. אופק לימודים עתידי של שלוש שנים לפחות מיום קבלת המלגה. תינתן עדיפות לסטודנטים חדשים.

 6. לימודי תואר שני - בתנאי שהתואר הראשון נלמד בחו״ל. המלגה מיועדת ללימודי תואר בלבד, לא כולל קורסי השלמה לתואר שני. שכר הלימוד לתואר שני הוא בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי.

דגשים חשובים למילוי הטופס והגשת הבקשה:

 • ההרשמה מיועדת למי שלא הגיש בעבר מועמדות למלגת הישג.

 • את הבקשה יש להגיש לאחר ההרשמה למוסד הלימודים. אין צורך להמתין לאישור קבלה ללימודים.

 •  חובה לסרוק את כל האישורים הרלוונטיים ולצרף אותם לתיק:  

צילום ת.ז. |  צילום תעודת שחרור | צילום תעודת חוגר (במידה ועדיין בשירות פעיל) |  אישור חייל בודד 

אישור רישום למוסד לימודים | תמונת פספורט | המלצות

בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים המפורטים מעלה לא תטופל.

 • לאחר סגירת ההרשמה לא ניתן יהיה לעדכן את הטופס ולהיכנס שוב לתיק.

לתשומת לבכם:

 • מועמדים שיעמדו בכל הקריטריונים וימלאו את טופס ההרשמה בהתאם להנחיות, יזומנו למיונים במשרדי קרן הישג תוך שבועיים ממועד סיום ההרשמה. במידה וחלפו שבועיים מסיום הרשמתכם ולא נוצר עמכם קשר, נא פנו אלינו טלפונית או באמצעות המייל.

 • יש לסיים את תהליך ההרשמה, כולל צירוף כל המסמכים הנדרשים תוך 30 יום לכל היותר מפתיחת הבקשה. פנייה שלא תושלם במועד, לא תיבדק.

 • תהליך המיון בקרן הישג עשוי לכלול מספר שלבים בזמנים שונים. לכן, על המועמד/ת להיות זמין/ה ובארץ במהלך 60 הימים לאחר סיום ההרשמה.

 • המיונים יתקיימו עד סוף חודש אוגוסט 2023. מועמדים המתעתדים לנסוע לחו״ל בתקופה זו, מתבקשים להודיע לנו על כך מבעוד מועד.

 1.  

בכל שאלה או בירור ניתן לפנות אלינו

bottom of page