top of page

כחלק מחזונה רואה קרן הישג במלגאיה מובילים חברתיים, יזמים ברוחם, מעורבים ותורמים לחברה הישראלית. מקבלי מלגת קרן הישג מחוייבים לתרום ולהעניק בחזרה לחברה הישראלית באמצעות שלושה מסלולי התנדבות ויזמות

הישג למען הקהילה

הכשרת הדור הבא של יזמים חברתיים בקרב מלגאי הישג, על ידי מתן כלים ומתודולוגיות להובלות יוזמות ועסקים חברתיים. במסגרת המסלול המלגאים עוברים הכשרה ונחשפים לעולם היזמות לעומקו ולרוחבו. כל זאת לצד נסיון פרקטי, כבסיס להמשך עשייה חברתית. בתום שנת הפעילות, יוזמות נבחרות יקבלו ליווי וסיוע בהוצאתם לפועל.

מסלול יזמות חברתית (אימפקט)

המסלול מציע למלגאים להתנדב בארגונים

ועמותות העובדים בשיתוף פעולה עם קרן הישג. 

תוכנית ההתנדבות ואופי העשייה יותאם לצרכי הארגון הספציפי:​​

עמותת "רוח נכונה" | "אח גדול" |

המרכז ע"ש מייקל לוין | משלימים לחינוך | לתת | נפש בנפש | עמותת חץ | צוות לוחמים | גרעין ״צבר״ ...

ועוד עמותות בתחום החברתי

מסלול המעורבות

התוכנית "הישג צעיר" הוקמה ע"י מלגאי קרן הישג, במטרה לסייע לנערים ונערות השוהים בכפרי נוער ופנימיות בהכנה  והתמודדות עם

"היום שאחרי הפנימייה". 

 

מלגאי הקרן מעבירים הלאה הן את הכלים שהם מקבלים והן את נסיונם האישי לחניכי הפנימיה ובכך תורמים למיצוי הפוטנציאל לגיוס משמעותי, מעודדים מעורבות ויזמות חברתית ומעניקים כלים להתמודדות עם החיים העצמאיים. הליווי של חניכי הפנימיות במסגרת התוכנית נעשה לאורך כיתות

יא'-יב' והיא פועלת במספר פנימיות בכל רחבי הארץ. התוכנית החלה את פעילותה בשנת 2019 כאשר מדי שנה משתתפים בתוכנית למעלה מ- 200

חניכים וחניכות.

מסלול מנהיגות - (הישג צעיר) 

bottom of page